top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το www.kactri.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης κοσμημάτων μέσω του διαδικτύου που ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Αστεριάδη Αλεξάνδρα-Ευδοξία και διακριτικό τίτλο Καστρί, η οποία εδρεύει στη Σκόπελο με ΑΦΜ 041177227 και αριθμό ΓΕΜΗ 49941844000. Οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι οι +302424024592 και 6944905368 και η ηλεκτρονική διεύθυνση info@kactri.gr.

 

O χρήστης οφείλει να διαβάσει με προσοχή τους όρους που ακολουθούν και οι οποίοι όροι διέπουν την πρόσβασή του και τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Αν ο χρήστης δε συμφωνεί οφείλει να μην κάνει χρήση του διαδικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που εμφανίζονται. Σε διαφορετική περίπτωση τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας  της επιχείρησης με την επωνυμία Αστεριάδη Αλεξάνδρα Ευδοξία και διέπεται από τις εθνικές κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Το www.kactri.gr χορηγεί στο χρήστη ένα περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου και των στοιχείων της. Ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν επιτρέπεται από το παρόν. Κατ’  εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους υπό την προϋπόθεση πως αυτές δεν θα αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο και μόνο εφόσον πρόκειται για  προσωπική πληροφοριακή χρήση από τον ίδιο το χρήστη του δικτυακού τόπου.

Περιορισμός Ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kactri.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού τόπου του καθώς και ώστε οι πληροφορίες και το σύνολό του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα, υπό την επιφύλαξη λαθών που προκύπτουν ακουσίως. Παρ’ όλη την προσπάθεια που καταβάλλουμε προς το αντίθετο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο δικτυακός τόπος και οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται σ’ αυτόν, θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή σφάλματα. Το Kactri.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη από τη χρήση και τη λειτουργία του δικτυακού τόπου καθώς και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού, καθώς και δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της. Περαιτέρω, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος καθώς και οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων παρέχονται τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου στον χρήστη δεν περιέχουν «ιούς» και άλλα επιζήμια συστατικά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα Kactri.gr τέλος, δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους πελάτες του για τη μη διαθεσιμότητα αυτών.

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kactri.gr δεν ευθύνεται  για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν σύνδεσμοι που βρίσκονται στο δικτυακό μας τόπο. Προβλήματα και ζημίες που τυχόν προκύψουν από τη χρήση δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε, βαραίνουν αποκλειστικά τους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους.

Υποχρεώσεις χρήστη

Ο χρήστης του δικτυακού τόπου μας οφείλει να συμμορφώνεται  με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία για τις τηλεπικοινωνίες. Ο χρήστης του δικτυακού τόπου μας οφείλει να περαιτέρω να απόσχει από κάθε  αθέμιτη και παράνομη χρήση του δικτυακού τόπου μας και των υπηρεσιών του, σε περίπτωση δε που προκληθεί οποιαδήποτε ζημία στον παρόντα δικτυακό τόπο από αθέμιτη και παράνομη χρήση του διαδικτύου, η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά το χρήστη.

Μεταβολή περιεχομένου του δικτυακού τόπου

Το www.kactri.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά την ελεύθερη κρίση του. Οι νέοι όροι και προϋποθέσεις θα αναρτώνται  στην ιστοσελίδα μας και από τη στιγμή της ανάρτησης θα τίθενται άμεσα σε εφαρμογή. Η χρήση του δικτυακού τόπου από το χρήστη μετά από την γνωστοποίηση των προαναφερομένων μεταβολών και τροποποιήσεων, τεκμαίρεται ότι αποτελεί αποδοχή τους.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη διέπεται από τους παρόντες όρους και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του ευρωπαϊκού δικαίου.

Ο χρήστης μπορεί να επισκέπτεται τον δικτυακό μας τόπο χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση η αποκάλυψη των στοιχείων της ταυτότητάς του. Ο χρήστης αποκαλύπτει τα προσωπικά στοιχεία του όταν επιθυμεί να προβεί σε παραγγελία κάποιων από τα προϊόντα μας ή να στείλει e-mail. Στην περίπτωση που ο χρήστης θα θελήσει να παραγγείλει κάποια προϊόντα θα απαιτηθεί να αποκαλύψει προσωπικά στοιχεία του, όπως το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνσή του, το τηλέφωνό του, την ηλεκτρονική διεύθυνσή του καθώς και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του στην περίπτωση που επιθυμεί να εξοφλήσει με αυτό τον τρόπο. Οποιοδήποτε από τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιείται σε τρίτους, διαφυλάσσεται ο προσωπικός χαρακτήρας τους, παραμένουν απόρρητα και δεν αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο στα πλαίσια εκπλήρωσης των όρων και  υποχρεώσεων των υπηρεσιών που παρέχουμε στο χρήστη καθώς και για  ενημερωτικούς σκοπούς. Η γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων του χρήστη επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και στις ακόλουθες περιπτώσεις 1.εάν δοθεί ρητή συγκατάθεση του χρήστη 2. προς συνεργαζόμενα με την εταιρεία μας πρόσωπα και μόνο όταν κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των όρων και  υποχρεώσεων των υπηρεσιών που παρέχουμε στο χρήστη 3. όταν απαιτηθεί από το νόμο ή από δικαστική απόφαση. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το www.kactri.gr να διορθώσει, αλλάξει, συμπληρώσει τα προσωπικά δεδομένα του.

Ενημερωτικά Δελτία

Όποιος χρήστης επιθυμεί μπορεί να επιλέξει να του αποστέλλονται newsletters. Η αποστολή newsletters γίνεται μόνο σε εκείνους που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν newsletters, αφού πρώτα συμπληρώσουν μία φόρμα με κάποια προσωπικά στοιχεία τους. Με αυτό τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το e-mail service, χωρίς να σημαίνει ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και  ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στη δικαιούχο. To www.kactri.gr  διατηρεί το δικαίωμα της μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες των παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Το e-mail του συνδρομητή της υπηρεσίας newsletter χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και για κανένα άλλο σκοπό. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες, τότε το e-mail του διαγράφεται οριστικά.

Παραγγελίες

Ο χρήστης μπορεί να παραγγείλει τα προϊόντα μας με τους ακόλουθους τρόπους:

1. Μέσω της ιστοσελίδας www.kactri.gr. Η διαδικασία επιλογής και αγοράς προϊόντος είναι εξαιρετικά απλή. Για να αγοράσετε ένα προϊόν, δεν είναι απαραίτητο να κάνετε εγγραφή. Περιηγειθείτε στις σελίδες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και μόλις επιλέξετε το προϊόν που επιθυμείτε, πατείστε "Προσθήκη στο καλάθι". Με τη ίδια διαδικασία μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα προϊόντα στο καλάθι σας. Όταν τελειώσετε την επιλογή των  προϊόντων, πατήστε "Δείτε το Καλάθι". Εδώ θα δείτε τα προϊόντα που επιλέξατε και το συνολικό τους κόστος. Επιβεβαιώστε τις επιλογές σας και πατήστε "Ολοκλήρωση αγορας". Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στα πεδία που θα εμφανιστούν, επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής και πατήστε "Ολοκλήρωση". Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας, θα λάβετε ένα αυτοματοποιημένο email, επιβεβαιώνοντας την παραλαβή και τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας σας θα λάβετε και ένα δεύτερο email επιβεβαίωσης.

2. Στέλνοντας e-mail στο info@kactri.gr ή συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα της ιστοσελίδας μας, που βρίκεται στους τρόπους επικοινωνίας.

3. Τηλεφωνικά στο +302424024592 ή +306944905368, κάθε μέρα από 10πμ μέχρι 10μμ.

Τιμές

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι οι τελικές συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, διατηρούμε δε το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών.

Τρόποι Πληρωμής

Για την εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν τα προϊόντα μας, σας παραθέτουμε τους ακόλουθους  τρόπους πληρωμής:

1. Πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα.

Δεχόμαστε Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners Club, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια, συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα παραγγελίας. Οι υπηρεσίες πληρωμών με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα παρέχονται από την BrainTree, ένα τμήμα της PayPal Inc.

2. PayPal

3. Αντικαταβολή

Οι πελάτες που διαμένουν στην Ελλάδα, μπορούν να πληρώσουν κατά την παραλαβή του

προϊόντος από το courier ή το ταχυδρομείο.

4. Κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

Τράπεζα Πειραιώς:   GR4001711000006100010026888

SWIFT/BIC: PIRBGRAA

Εθνική Τράπεζα:        GR6601104710000047100135368        

SWIFT/BIC: ETHNGRAA

Alpha Bank:                     GR1501403160316002330000261        

SWIFT/BIC: CRBAGRAA

Επιλέγοντας αυτόν τον τρόπο πληρωμής, δεν χρειάζεται να κάνετε εγγραφή ούτε να πατήστε ολοκλήρωση στο καλάθι σας, αλλά να μας στείλετε ένα e-mail στο info@kactri.gr αναφέροντας τον

κωδικό SKU του κοσμήματος που επιθυμείτε να αγοράσετε. Μετά θα πρέπει να κάνετε την κατάθεση του ποσού σε έναν από τους παραπάνω λογαριασμούς. Το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού που θα εμφανιστεί είναι Αλεξάνδρα Ευδοξία Αστεριάδη. Για την άμεση εκτέλεση της παραγγελίας σας θα πρέπει να μας στείλετε την απόδειξη της κατάθεσης με e-mail στο 

info@kactri.gr. Θα σας ενημερώσουμε αμέσως για την εξέλιξη της αποστολής της παραγγελίας σας. 

Τρόποι αποστολής

Όλες οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται εντός 5 εργάσιμων ημερών (εκτός Σαββατοκύριακου και αργιών), με έναρξη της επόμενη εργάσιμη ημέρα. Θα λάβετε νέα ειδοποίηση όταν η παραγγελία σας έχει αποσταλεί.

Ορισμένα κοσμήματα φτιάχνονται κατόπιν παραγγελίας με χρόνο κατασκευής μέχρι 10 ημέρες. 

Σε μια τέτοια περίπτωση οι αντίστοιχες πληροφορίες θα εμφανίζονται στην σελίδα του προϊόντος.

Ελλάδα

Εντός Ελλάδας όλες οι παραγγελίες θα αποστέλλονται με Γενική Ταχυδρομική.

Προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες άνω των 45€.

Για παραγγελίες κάτω των 45€ χρεώνουμε ενιαία τιμή  αποστολής 4,70€.

Ευρωπαϊκή Ένωση και υπόλοιπος κόσμος

 

Χρησιμοποιούμε DHL Express Worldwide Shipping για όλες τις παραγγελίες.

Προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες άνω των 100€. Για παραγγελίες κάτω των 100€ χρεώνουμε ενιαία τιμή αποστολής 25€.

Το "Καστρί" δεν ευθύνεται για τυχόν τελωνειακές χρεώσεις ή δασμούς που ενδέχεται να επιβληθούν από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακύρωση της παραγγελίας 

Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα μεταφορικά έξοδα. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή των προϊόντων. Για το σκοπό αυτό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο info@Kactri.gr ή να καλέσετε στα τηλέφωνα +302424024592 και +306944905368 και να μιλήσετε  με κάποιο εκπρόσωπο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Προκειμένου να μπορέσετε να ακυρώσeτε εγκαίρως τη σχετική παραγγελία, θα σας ενημερώσουμε με σχετικό e-mail μας αναφορικά με την αποστολή από εσάς του προϊόντος. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή ο προμηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που του κατέβαλε ο καταναλωτής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.  

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. 

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

bottom of page